İletişim

Mobbing’in İş Yerinde Performans, Motivasyon ve Sağlık Üzerine Etkileri

Mobbing Nedir?

Mobbing, işyerinde bir veya daha fazla kişi tarafından sürekli ve sistematik bir biçimde bireye psikolojik taciz uygulama durumudur. Bu kavram, genellikle yoğun stres, endişe, korku ve bazen de utanç gibi duygusal ve psikolojik sorunlara yol açan, işyerindeki huzur ve barışı bozabilen bir durumu temsil eder. Mobbingin sürekli ve tekrarlayan bir karakteri vardır; izole bir olay, genellikle mobbing olarak kabul edilmez.

Mobbing Uygulamaları Nelerdir?

Mobbing uygulamaları, bireyin işyerinde aşağılandığı, küçümsendiği, haksız yere eleştirildiği, hedef alındığı veya dışlandığı durumları içerir. Mobbingin belirgin özelliklerinden biri, bu tür tacizlerin sürekli ve sistematik olmasıdır. Diğer uygulamalar arasında iş arkadaşlarından veya yöneticilerden gelen tehditler, sözlü ya da fiziksel saldırılar ve alay konusu yapılma bulunabilir.

Mobbing Türleri Nelerdir?

Mobbing çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir:

 • Dikey Mobbing: İşyerindeki hiyerarşik duruma bağlı olarak, üst kademedeki bir kişinin astına ya da tam tersi durumda astın üstüne uyguladığı taciz şeklidir.
 • Yatay Mobbing: Aynı seviyedeki çalışanlar arasında, iş yerinde rekabetin, çekişmenin veya düşmanlığın sonucu olarak gerçekleşen tacizdir.
 • Stratejik Mobbing: İşveren veya yöneticinin, bir çalışanı işten çıkarmak veya onu istifa etmeye zorlamak için uyguladığı taciz türüdür.
 • Mesleki Mobbing: Bir çalışanın mesleki becerilerini, yeteneklerini veya tecrübesini küçümsemeye veya sorgulamaya yönelik tacizdir.

İşyerinde Mobbing Sayılabilecek Haller Nelerdir?

Mobbing, çeşitli davranışları içerebilir ve genellikle sistematik bir patern izler:

 • Çalışanın gereksiz yere eleştirilmesi veya suçlanması
 • Çalışanın sürekli aşağılanması veya küçümsenmesi
 • Çalışanın sürekli olarak ek iş yüklemesi
 • Çalışanın haksız yere işten çıkarılma tehdidi alması
 • Çalışanın maruz kaldığı sosyal dışlama veya izolasyon
 • Çalışanın hakaret ve küfürle karşılaşması
 • Çalışanın sürekli alay konusu yapılması

Mobbingin Birey Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Mobbing, bir kişinin genel sağlığı üzerinde önemli etkiler bırakabilir. Bu etkiler, mağdura ciddi anlamda zarar verme potansiyeli taşıdığından, her biri üzerinde durulması gereken önemli konulardır:

 • Psikolojik Etkiler: Mobbinge maruz kalan kişilerde stres, depresyon, anksiyete, özgüven kaybı, öfke ve uyku bozuklukları gibi psikolojik problemler görülebilir. Bu durumlar, iş performansını ve genel yaşam kalitesini düşürebilir.
 • Sosyal Etkiler: İş yerinde ve genel sosyal yaşamda izolasyon, sosyal etkinliklere katılımın azalması, arkadaşlık ve aile ilişkilerinde bozulmalar gibi etkiler gözlemlenebilir.
 • Fiziksel Etkiler: Mobbingin neden olduğu stres ve endişe, baş ağrısı, mide sorunları, kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon ve genel halsizlik gibi fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Mobbingin ispatı genellikle zorlu bir süreç olabilir, çünkü çoğu mobbing davranışı açıkça görünür veya belgelenmiş değildir. Ancak, tanık beyanları, yazılı belgeler, e-postalar, SMS’ler, ses veya video kayıtları gibi delillerle mobbing ispatlanabilir. Özellikle, çalışanın işyerindeki davranışlarında veya performansında meydana gelen değişiklikler veya iş arkadaşları arasındaki iletişim, mobbingin ispatında önemli rol oynayabilir.

Mobbinge Maruz Kalanlar Nereye Başvurabilir?

Mobbinge maruz kalan kişiler, durumu işyerindeki insan kaynakları bölümüne veya doğrudan işverene bildirebilir. İş yeri temsilcileri, sendikalar veya hukuk danışmanlarına da başvurabilirler. Ayrıca, durumun ciddiyetine bağlı olarak, yerel yetkililere, hukuk müşavirlerine veya mahkemelere başvurabilirler.

Mobbing Suçuna İlişkin Verilen Cezalar Bulunuyor Mu?

Evet, mobbing suçunun cezaları bulunmaktadır. İş kanunları, mobbinge uğrayan kişilere, işten ayrılma hakkı ve tazminat talep etme hakkı gibi çeşitli haklar tanır. Ayrıca işveren, mobbing uygulamalarını önlemek ve çözüm bulmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Eğer işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, idari para cezası uygulanabilir.

İş Yerlerinin Rolü

İş yerleri mobbingi önlemek için proaktif adımlar atabilir. İşverenler, çalışanların haklarını bilmesini sağlayabilir, mobbingin ne olduğunu ve nasıl önlenmesi gerektiğini çalışanlara açıklar. Ayrıca, işverenler adil bir iş yerini teşvik etmek ve çalışanlar arasında pozitif bir atmosfer oluşturmak için eğitim programları ve atölyeler düzenleyebilir.

Sonuç olarak, mobbing, iş yaşamının karmaşık ve ciddi sorunlarından biridir. Bireyin psikolojik, fiziksel ve sosyal sağlığını olumsuz etkileyebilir ve işyeri verimliliğini düşürebilir. Bu nedenle, mobbingin önlenmesi ve mağdurların korunması için hem yasal düzenlemeler hem de işyerindeki politikalar ve uygulamaların sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Sürmen OSGB Blog Hakkında